Valdags för Agricola svenska församling

30.4.2018 13.52

Det som gör valet speciellt denna gång är att vi väljer förtroendevalda till en ny församling, Agricola svenska församling. Församlingen, med sina förtroendevalda, inleder sin verksamhet i januari 2019. Församlingen omfattar de svenskspråkiga i Lovisanejden. Församlingen har också en systerförsamling, nämligen Agricolan suomalainen seurakunta. Den omfattar bygdens finskspråkiga församlingsmedlemmar. Från år 2019 finns alltså två församlingar i Lovisanejden: En svensk och en finsk.

Vi hoppas på att flera valmansföreningar ställer upp kandidater för den nya församlingen. I församlingsrådet i Agricola svenska församlingen ska finnas 12 personer plus ordförande. I gemensamma kyrkofullmäktige i Lovisanejden, representeras Agricola svenska församling av knappt hälften av fullmäktige, som totalt består av 31 personer. Dessutom behövs suppleanter.

Arbetet som förtroendevald är ett sätt för församlingens medlemmar att ta ansvar för sin församling. Församlingens arbete är ett samarbete mellan de förtroendevalda och de anställda. De förtroendevalda i församlingsrådet godkänner församlingens plan för verksamheten och fördelar budgetmedlen för verksamheten. Församlingsrådet anställer medarbetare i församlingen. Arbetet i församlingsrådet ligger nära församlingsarbetet.

Arbetet i Lovisanejdens kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige handlar om delvis andra saker. Samfälligheten ansvarar för fastigheter och gravgårdar, och för ekonomin som helhet. Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner hela samfällighetens verksamhetsplan och budget, liksom verksamhetsberättelse och bokslut. Fullmäktige godkänner försäljningar av fastigheter och fattar beslut om stora principiella frågor som gäller hela samfälligheten.

De två Agricola-församlingarna och Lovisanejdens kyrkliga samfällighet står inför stora utmaningar. Dels gäller det att få de två nya församlingarna att fungera på ett meningsfullt sätt. Dels gäller det att få den krympande ekonomin att räcka till. I hela den kyrkliga samfälligheten fanns vid förra årsskiftet 13 364 församlingsmedlemmar.

Därför uppmanar jag församlingarnas medlemmar att bilda valmansföreningar och ställa upp kandidater för valet, senast 17 september. Blanketter för detta fås på pastorskanslierna.

Robert Lemberg
sekreterare för valnämnden

« Till nyhetslistan